Novinky Zpět

Přeprava nebezpečných látek a věcí v režimu ADR

28. 2. 2018
Zpět

Přeprava nebezpečných látek, věcí a předmětů vyžaduje speciální režim bezpečnosti. Tento režim je obecně známí pod zkratkou ADR. V této publikaci se dozvíte, co to ADR je, co jsou nebezpečné věci a jaké je jejich třídění, povíme si také něco o odpovědných osobách, povinnostech přepravce, bezpečnostním poradci, bezpečnostních symbolech, povinných dokumentech a nakonec také o obsahu mezinárodní dohody ADR.

Co je ADR?

ADR je zkratka pro Accord Dangereuses Route nebo také Accord europeén au transport international des marchandises par route, česky Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Dohoda nařizuje dopravcům podmínky, za kterých mohou přepravovat nebezpečný náklad. Jedná se tedy o jakési bezpečnostní normy, které určují způsob přepravy nebezpečných látek a věcí, které jsou rozděleny podle tříd nebezpečnosti (tzv. Kamlerův kód).

Dohoda se týká mezinárodní silniční dopravy a byla sepsána a přijata dne 30. září 1957 v Ženevě pod patronací EHK OSN (Evropská hospodářská komise OSN). Vstoupila v platnost 29. ledna 1968 a později byla pozměněna protokolem pozměňujícím článek 14 odstavec 3 s platností od 19. dubna 1985. Tehdejší ČSSR přistoupila k dohodě ADR již v roce 1987, viz Vyhláška č. 64/1987 Sb. ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Samostatná Česká republika dohodu ADR ratifikovala ihned po svém vzniku v roce 1993 a od stejného roku platí také pro vnitrostátní přepravu.

Co jsou nebezpečné věci, látky a předměty?

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, které díky svým vlastnostem mohou při přepravě ohrožovat zdraví a bezpečnost osob, majetku, ale také životního prostředí. Mezi nebezpečné vlastnosti patří například hořlavost, výbušnost, uvolňování a tlak plynů, žíravost, toxicita - jedovatost, samovolná reakce, radioaktivita, oxidace, infekčnost, rakovinotvornost a další.

Přehled tříd ADR

„Pokud převážíte takto nebezpečné věci nebo látky, jste ze zákona povinni dodržovat režim přepravy ADR.“

Odpovědné osoby

Odpovědnost je jednou z klíčových povinností v oblasti ADR. Je třeba si uvědomit, že za nebezpečný náklad má povinnost nejen samotný přepravce, ale také osoba, která náklad předává a osoba, která provádí jeho vykládku. Odesilatel je tak povinen dopravci předat zásilku včetně vyplněných průvodních dokladů a ve schváleném obalu s předepsaným značením. Odesilatel musí navíc zajistit proškolení všech ostatních osob, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí a stanovit bezpečnostního poradce. Stejně tak osoba, která zajišťuje vykládku nebezpečných látek či věcí, tedy příjemce, musí stejně jako odesilatel proškolit ostatní osoby, které se podílejí na přepravě a též nominovat bezpečnostního rádce.

Povinnosti přepravce

Největší povinnosti má však samotný přepravce nebezpečných látek. Ten je povinen naložit nebezpečný náklad pouze do způsobilého dopravního prostředku, který je řádně vybaven předepsanou výbavou a doklady a je označen bezpečnostními značkami. Přepravce musí zajistit školení posádky dopravního prostředku a nominovat bezpečnostního poradce. Zároveň je garantem dodržení povinností při nakládce, vykládce, zajištění a manipulaci nákladu, ale také garantem řádně vyplněných průvodních dokladů přepravovaného nákladu. Dopravce ručí též za zabránění úniku látek a poškození přepravovaných věcí.

Firmy, které se byť jen podílí na balení, nakládce, plnění nebo vykládce nebezpečných věcí a předmětů, jsou jedním z článků silniční přepravy a mají povinnost určit bezpečnostního poradce pro dohodu ADR. Pověřená osoba je pak odpovědná za zabránění rizikům při přepravě.

Bezpečnostní poradce pro ADR

Bezpečnostní poradce pro přepravu v režimu ADR může být pouze osoba, která k tomu má patřičné oprávnění. Musí být tedy držitelem osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a předmětů po silnici. Této odbornosti dosáhne absolvování příslušného odborného školení a úspěšným složením závěrečné zkoušky. Více na stránkách Ministerstva dopravy v části Školení bezpečnostních poradců.

Bezpečnostní symboly

Bezpečnostních symbolů pro přepravu ADR je zhruba 250. Ke stažení v křivkách - vektorech, ale pouze v angličtině, jsou na této stránce. Pokud máte patřičný program pro úpravu vektorových obrázků (např. Adobe Illustrator), můžete si jednotlivé symboly stáhnout zcela zdarma a upravit si anglické názvy na české. Další možností je si dané bezpečnostní značky a symboly zakoupit na některém z českých internetových obchodů, které je nabízejí.

Dokumenty povinné pro přepravu ADR

Přepravní doklad - obsahuje předepsané údaje, jako například jméno a identifikační číslo látky, technický název látky, čísla vzorů bezpečnostních značek, obalovou skupinu, kód omezení pro tunely a další. Všechny údaje musí být v jazyce toho, kdo je odesílá. Pokud se jedná o mezinárodní dopravu a není-li jazykem angličtina, němčina nebo francouzština, musí být tyto údaje vyplněny také v těchto jazycích.

Písemné pokyny podle ADR - přepravní doklad musí být vždy v kabině řidiče a musí být napsán v jazyce, kterému rozumí řidič. Pokyny pro případ nehody jsou stejné pro všechny členské státy a zajišťuje je dopravce.

Další dokumenty pro ADR jsou například osvědčení o schválení vozidla a osvědčení o školení řidiče.

Členské státy ADR

Albánie, Andorra, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

Aktuální seznam členských států je k nahlédnuté na stránce Legal instruments in the field of transport.

Obsah dohody o přepravě nebezpečných věcí

Dohoda ADR představuje velmi rozsáhlý dokument čítající více jak 1200 stran, přičemž podstatnou částí jsou zejména přílohy A a B, které popisují konkrétní pravidla přepravy nebezpečných věcí po silnici, a to včetně klasifikace nebezpečných věcí, značení, používání cisteren, obalů nebo dokonce postupy před odesláním zásilky, nakládky a vykládky. Přílohy A a B dohody ADR se novelizují každé dva liché roky.

Aktuální dohoda ADR platná pro rok 2017 a 2018 v češtině.“

Příloha A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů

 

Část 1 - Všeobecná ustanovení

Část 2 - Klasifikace

Část 3 - Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená a vyňatá množství

Část 4 - Ustanovení o používání obalů a cisteren

Část 5 - Postupy při odeslání

Část 6 - Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

Část 7 - Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

Příloha B - Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady

 

Část 8 - Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady

Část 9 - Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

Přeprava nebezpečných látek a věcí v režimu ADR
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu