Novinky Zpět

Prověrka BOZP v praxi

1. 6. 2014
Zpět

Jistě každý ze zaměstnavatelů dobře ví, že je zodpovědný nejen za své zaměstnance, ale také za ostatní osoby, které se pohybují na jeho pracovišti. Proto by měl, a ze zákona také musí, vytvářet takové pracovní podmínky, které umožní bezpečné a život neohrožující prostředí. Je několik výslovných povinností, jak by se měl zaměstnavatel chovat, přičemž jedna z nich je soustavná a pravidelná kontrola pracoviště, pracovního prostředí, dokumentace a pracovních postupů, odborně nazývaná jako „Prověrka BOZP“. Zákon, který tuto zaměstnavatelovu povinnost přímo určuje, je samotný zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odstavec 5, paragraf 108. Zde je výslovně uvedeno: „Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.“

Audit vs. prověrka

Jaký je rozdíl mezi Auditem BOZP a Prověrkou BOZP? Na internetu či v jiných médiích se občas můžete setkat také s pojmem „Audit BOZP“, což je v podstatě slovo podobného významu jako je prověrka, jen není nikde uvedeno v zákonném předpisu. Odborný terminus technicus je Prověrka BOZP, nikoli Audit BOZP. Audit je spíše chápán jako komplexní kontrola externím dodavatelem poradenských služeb v oblasti BOZP, který zaměstnavateli při prvním setkání provede vstupní audit pro stanovení podmínek další spolupráce.

Prověrka BOZP ve vztahu k dokumentaci BOZP

Kontrola, kterou bezpečnostní technik provádí na pracovišti zaměstnavatele, by se měla sestávat nejen z fyzické kontroly (myšleno obhlídka provozovny, pracoviště, strojů a zařízení) a také z kontroly dokumentace BOZP a PO. V rámci kontroly dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany by bezpečnostní technik měl prověřit stav dokumentace ve vztahu ke skutečnému provozu na pracovišti, aktuálnost registru rizik a v neposlední řadě také aktuálnost dokumentace z pohledu legislativy. Z vlastní praxe velmi dobře víme, že kvalita dokumentace je zaměstnavateli stále podceňovaná a náprava se řeší až tehdy, kdy nastane nějaký problém (pracovní úraz, kontrola z inspektorátu práce apod.). Prověrky tak mají za úkol zajištovat trvalou aktuálnost dokumentace BOZP i PO a chránit zaměstnavatele před případným postihem.

Zaměstnavatelé, kteří se snaží hledat vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení na internetu velmi často poznají, že nic univerzálního stejně neexistuje a úprava vzorové dokumentace je otázkou spíše dní než hodin. Ti rozumnější zaměstnavatelé si nakonec k sobě přizvou poradce v oblasti BOZP a PO, který jim s dokumentací pomůže, ti méně rozumnější podstoupí riziko špatně vypracované dokumentace, která neodpovídá skutečnému provozu v organizaci.

Jak často se prověrky BOZP provádějí?

Jak již se samotného ustanovení odstavce 5, § 108 zákoníku práce vyplývá, provádí se prověrky nejméně jednou ročně. Některé organizace, které se snaží dbát na bezpečnost práce pečlivěji, si volí provádění prověrek v kratším časovém intervalu, což zákon umožňuje. Naopak je kratší interval kvitován s povděkem zjm. u kontrol z inspektorátu práce. Provádění prověrek BOZP v intervalu delším než je 1x za 12 měsíců je považováno za porušení zákona, čemuž odpovídá i následný postih dle závažnosti pochybení.

Někteří zaměstnavatelé se mylně domnívají, že stačí jednou za čas proškolit zaměstnance, nechat si zpracovat patřičnou dokumentaci BOZP a tím jejich úloha z pohledu BOZP končí. Bohužel je to velký omyl. Jeden zaměstnavatel si dokonce kdysi spočítal, že když vydá každoročně zhruba 5 tis. Kč za prověrky BOZP a PO, za 10 let zaplatí 50 tis. Kč. Domníval se totiž, že se během následujících 10 let nestane na jeho pracovišti ani jeden vážnější pracovní úraz a že se jej nenavštíví žádný kontrolní orgán. A pokud navštíví, nebude pokuta vyšší než 50 tis. Kč, a tak ušetří. Samozřejmě že to byla naivní chyba. Už během třetího roku volal s žádostí o pomoc, protože pokuta z inspektorátu práce byla 80 tis. Kč a to byla ještě dolní hranice. To potvrzuje i náš drobný průzkum pokud udělených inspekcí práce, a to že průměrná pokuta za organizaci je v posledních letech zhruba 125 tis. Kč (počítáno s velkým rozptylem).

Jak dlouho prověrka trvá?

Délka trvání prověrky v organizaci je velmi odlišná. Záleží na velikosti provozovny, druhu prováděných pracovních úkonů na pracovištích, poštu strojů a zařízení a vůbec složitosti celého systému. U menších společností, které jsou zaměřeny na administrativu, může prověrka trvat několik málo hodin, u větší a složitějších, převážně výrobních provozů, to bude záležitost několika dní.

Výstup z prověrky BOZP

Přesná podoba výstupu z roční prověrky BOZP není ničím předepsána, nicméně každá prověrka má být zakončena prokazatelnou zprávou, ve které budou kromě základních nacionálů zúčastněných osob, data, názvu a místa společnosti, uvedeny zejména jednotlivé body, ve kterých dochází k pochybení. Každé porušení by mělo být doplněno o odkaz na právní předpis a doplněno o návrh na opatření. V závěru zprávy by měla být uvedena i lhůta, do kdy budou jednotlivá porušení napravena a kdo nápravu sjedná.

Audit BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu