Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Elektrický oblouk / obloukový výboj. Preventivní opatření pro snížení rizika zásahu elektřinou

7. 8. 2020
Zpět

Zásah elektrickým obloukem může být pro člověka fatální. A často také je. Během pouhých pár vteřin může takový zásah navždy změnit váš život. Mějte to prosím na paměti a pečlivě si prostudujte následující článek, který shrnuje informace týkající se nejčastějších rizik, ale také preventivních opatření pro jejich maximální snížení. Dodržujte následující doporučení a předejděte zbytečnému pracovnímu úrazu nebo dokonce smrtelnému neštěstí.

Jak správně postupovat při nastavení preventivních opatření proti zásahu elektrickým obloukem? Udělejte analýzu rizik, na jejím základě přijměte bezpečnostní opatření, implementujte je do pracovních postupů, proškolte zaměstnance a naučte je důsledně používat ochranné pracovní prostředky a striktně dodržovat všechna stanovená bezpečnostní nařízení.

Obsah článku:

Co je elektrický oblouk

Elektrický oblouk nebo také obloukový výboj, používaný zejména při svařování, je jev vznikající dotykem dvou elektrod, při kterém dochází ke zkratu. Při tomto zkratu proudí elektrodami extrémně silný elektrický proud, který je zahřeje na velmi vysokou teplotu až 5000 °C.

Mohlo by vás zajímat: Zásady bezpečnosti práce při svařování plamenem a elektrickým obloukem

Pracovní úrazy a následky zasažení elektrickým obloukem

Zásah elektrickým obloukem může být smrtelný, mimo jiné ale způsobuje také popáleniny, ztrátu sluchu nebo zraku a další úrazy způsobené odlétajícími šrapnely a úlomky nebo pády z výšky na zem apod.

Obloukový výboj může:

Mohlo by vás zajímat, že obloukový výboj může vyvolat vysokou hladinu zvuku okolo 140 až 160 decibelů, což je pro představu hluk vysoký přibližně jako by člověk stál 30 metrů od vzletu tryskového letadla.

Nepřehlédněte: První pomoc při zásahu elektrickým proudem. Teoretický výcvik a zásady chování

Rizika a 10 preventivních opatření pro snížení rizika

Zde je několik důvodů, proč dochází k pracovním úrazům, které jsou způsobené elektrickým obloukem, ale také několik rad a doporučení, jak snížit riziko jeho zásahu.

 1. Začněte analýzou - posouzením rizik
 2. Revidujte a udržujte zařízení v perfektním stavu
 3. Zajistěte bezpečný koncept instalace
 4. Pracujte pouze při odpojeném napájení
 5. Používejte správné OOPP
 6. Vytvořte bezpečný systém komunikace
 7. Buďte vždy ostražití
 8. Předvídejte nebezpečné situace
 9. Průběžně mapujte riziková místa
 10. Převeďte explozivní energii

1. Začněte analýzou - posouzením rizik

Analýza rizik je prvním krokem prevence před incidentem způsobeným elektrickým obloukem. Zahrnuje pět základních pilířů - vyhledávání rizik, přijímání opatření, vedení dokumentace, informování o rizicích a následné sledování a kontrolu.

Mohlo by vás zajímat: Řízení rizik BOZP. Hodnocení, posouzení, zpracování, prevence a metody

Cílem analýzy rizik by měl být výpočet množství energie, jež může elektrický výboj vyprodukovat v různých místech elektrické přenosové soustavy. Aby byla zajištěna dobrá komunikace a informovanost všech zaměstnanců týkající se nebezpečí vzniku obloukového výboje, je bezpodmínečně nutné, aby zaměstnavatel umístil na každé elektrické zařízení na pracovišti bezpečnostně výstražné cedule, které informují o nebezpečí obloukového výboje.

Zaměstnavatel by neměl zapomenout ani na podlahové označení zón, aby zaměstnanci věděli, do jaké vzdálenosti hrozí riziko vzniku elektrického oblouku a dokázali s jistotou určit, kde se mohou a nemohou bezpečně pohybovat.

Zajistěte si proto odbornou analýzu rizik, která definuje všechny nebezpečné faktory dle místních specifik a pomůže s nastavením preventivních opatření, které ochrání zaměstnavatele i zaměstnance.

Tip: Nevíte si rady s analýzou rizik týkající se elektrických oblouků? Obraťte se na nás. Více na informací se dočtete na stránce Zpracování dokumentace BOZP a PO.

2. Revidujte a udržujte zařízení v perfektním stavu

Nedostatečná údržba je hlavním důvodem, proč dochází k obloukovým výbojům. Pokud není řádně odstraněn dlouho nahromaděný prach, nečistoty nebo jiné materiály, může to vytvářet prostor pro vznik elektrického oblouku. Koroze elektrických zařízení je dalším častým problémem. Existuje celá řada revizních a údržbářských povinností, které když jsou zanedbány, mohou vést k selhání zařízení a následnému vzniku obloukového výboje.

Nezajištění prázdného místa po vytaženém jističi je další z častých chyb. Při demontáži jističe je bezpodmínečně nutné zajistit prázdný prostor tak, aby nebyl přístupný. Ideální je místo něj vložit bezpečnostní záslepku. To samé platí u propojovacích skříní, které je též nutné zabezpečit spolehlivým krytem. To je zvlášť důležité v prašných provozech nebo tam, kde se pracuje s jemnými materiály, např. zpracování potravin.

Voda nebo vniknutí zvířat do elektrického systému, včetně potkanů, kun apod., patří také mezi další příčiny vzniku obloukového výboje. Zanedbaná údržba může mít za následek selhání součástí právě ve chvíli, kdy s nimi zaměstnanec pracuje.

3. Zajistěte bezpečný koncept instalace

Špatně navržená nebo levně dostupná zařízení, která sotva splňují normy, jsou další příčinou obloukových výbojů.

Kvalitní a bezpečný koncept instalace představují např. vzdálené stojanové systémy - jednotky, které operátorům umožňují obsluhovat elektrická zařízení, zatímco zůstávají v bezpečné vzdálenosti před zásahem elektrického oblouku.

Mezi další bezpečnostní prvky patří indikátory napětí, viditelné čepele na bezpečnostních spínačích a zhášedla elektrod. Velmi přínosné je také použití počítačů nebo mobilních zařízení k vypnutí elektrických součástí.

4. Pracujte pouze při odpojeném napájení

Povolení práce na zařízení, která jsou pod napětím, je dalším potenciálním přispěvatelem k obloukovému výboji. Zařízení pracující při vysoké voltáži musí zůstat v „elektricky bezpečném pracovním stavu“, což znamená ověření, že je bez napětí, uzamčeno a správně označeno. V případě potřeby by mělo být možné zařízení z důvodu ochrany personálu dočasně uzemnit.

U zařízení, která splňují normální provozní podmínky, je obloukový výboj při vytváření elektricky bezpečného pracovního stavu velmi vzácný. V některých případech se z důvodu časového tlaku a finančních úspor stává, že zaměstnavatel nebo zaměstnanec je nucen povolit práci pod napětím, což může být extrémně nebezpečné. Taková událost může stát mnohem více než prostoje potřebné k provedení práce. Může to stát nejeden lidský život.

5. Používejte správné OOPP

Nejdůležitější ochranou před elektrickým výbojem jsou osobní ochranné pracovní prostředky. Poslední vrstvu by měl tvořit tzv. obloukový oděv, který je dimenzovaný pro elektrické oblouky. Je vyroben z materiálu, který poskytuje tepelnou izolaci a má samozhášecí vlastnosti pro minimalizaci rizika popálenin.

Zaměstnavatel by měl řádně proškolit své zaměstnance o nutnosti a správném používání ochranných prostředků. Měl by striktně nejen vyžadovat jejich používání, ale také důsledně kontrolovat, zda se tak opravdě děje.

Ochranné oděvy jsou často odolné proti ohni a popáleninám, ale ne všechny jsou určeny pro ochranu před obloukovým výbojem. Při výběru vhodného oděvu proto zohledněte i tuto skutečnost. Seznam potřebných oděvů je k dispozici ve standardu 70E, spolu s příslušnými normami ASTM a ANSI / ISEA.

Důležité: Zaměstnavatel by měl poučit své zaměstnance také o tom, že pokud jsou vystaveni nebezpečí elektrického oblouku nebo požáru, nesmí nosit oblečení, které by se mohlo na kůži roztavit nebo vznítit. Je to extrémně důležité zejména proto, že většina lidí není smrtelně zraněna přímo v důsledku incidentu s obloukovým výbojem, ale spíše následkem popálenin způsobených hořlavým oblečením nebo elektrickým proudem.

6. Vytvořte bezpečný systém komunikace

Komunikace při elektrikářských pracích je pro udržení bezpečnosti a maximální snížení rizika zásahu elektrickým obloukem zcela zásadní. Součástí dobré komunikace na pracovišti je zajištění toho, aby všechny elektrické diagramy byly vždy aktuální. Pro elektrikáře jsou aktuální výkresy naprosto nezbytné. Podle nich se určuje, co je třeba zamknout a označit vhodnou informací. Dokumentace je opravdu klíčová.

Zaměstnavatel by měl určit zaměstnance, kteří budou prokazatelně seznámeni s tím, že pracují v místě, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje. Je zcela nepřípustné, aby elektrikář nebo jiný pracovník pohybující se v těchto místech nevěděl o tomto riziku! Měl by to nejen vědět, ale měl by také perfektně znát a přijmout všechna potřebná bezpečnostní opatření, která zabrání vzniku elektrického výboje.

7. Buďte vždy ostražití

Školení a pracovní postupy snižují rizika incidentů v souvislosti s obloukovým výbojem. Zaměstnavatel by ale neměl zapomínat také na školení, která jsou zaměřena na použití izolovaných nástrojů.

Klíčovou součástí správných postupů je zajistit, aby elektrickou práci vykonávali pouze kvalifikovaní zaměstnanci. Norma 70E definuje „kvalifikovanou osobu“ jako osobu, která prokázala dovednosti a znalosti související s konstrukcí a provozem elektrických zařízení a instalací a absolvovala bezpečnostní školení, aby identifikovala nebezpečí a snížila související riziko.

8. Předvídejte nebezpečné situace

Velmi efektivní pro eliminaci vzniku elektrického oblouku je předvídání a odstranění podmínek, které ho mohou způsobit. Odhalte tento nebezpečný jev ještě předtím, než vznikne a dojde k pracovnímu úrazu nebo dokonce pracovnímu úmrtí.

Kontrolujte pevnost dotažení elektrických kontaktů a spojů. Je-li spoj povolený, může při protékání elektrického proudu dojít k přehřátí a následnému elektrickému oblouku. Pro eliminaci tohoto rizika doporučujeme používat pyrometr (bezkontaktní teplotní čidlo), které dokáže sledovat pevnost dotažení elektrických spojů a uvolněných kontaktů.

Sledujte kompaktnost elektrické izolace. Porušení izolace je totiž jednou z nejčastějších příčin vzniku obloukového výboje. Odhalení a následná oprava porušené izolace je základní prevencí před vznikem oblouku. Existují systémy, které dokážou před poškozením izolace varovat.

Používejte při elektrikářských pracích infračervená okna. Pomůže vám to provádět infračervené skenování, aniž byste museli odstraňovat boční panely rozvaděče, což výrazně snižuje vznik obloukového výboje, který je způsoben nechtěným dotykem se sběrnicí, která je pod napětím.

9. Průběžně mapujte riziková místa

Mapujte v rámci svého pracoviště místa, ve kterých hrozí nebezpečí vzniku oblouku. Měli byste znát množství potenciální tepelné energie v těchto místech. Udělejte detailní průzkum rizikových míst a podnikněte kroky potřebné pro zajištění dostatečné ochrany. Nezapomeňte o těchto místech informovat všechny dotčené zaměstnance.

10. Převeďte explozivní energii

Pokud selžou všechna předchozí preventivní opatření, stává se poslední ochranou před výbuchem obloukového výboje odolný rozvaděč. Ten je však účinný pouze v případě, je-li kryt daného zařízení správně uzavřen. Doporučujeme proto důsledně proškolit zaměstnance, aby při běžném provozu pracoviště vždy bezpečným a správným způsobem zavírali všechny kryty elektrických zařízení.

Elektrický oblouk / obloukový výboj. Preventivní opatření pro snížení rizika zásahu elektřinou
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

 • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
 • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
 • kontrola povinných školení zaměstnanců
 • kontrola poskytování OOPP
 • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
 • dokumentace a evidence pracovních úrazů
 • kontrola bezpečnostního značení
 • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
 • správnost provádění revizí
 • další body dle provozu