Novinky Zpět

Havarijní plánování a havarijní plány. Druhy, povinnosti, obsah a schvalování

8. 9. 2020
Zpět

Nakládáte nebo manipulujete se závadnými, zvlášť nebezpečnými a nebezpečnými látkami, které podléhají zpracování havarijního plánu? Přečtěte si ucelený článek o tom, co vše vás při plnění této povinnosti čeká. Seznámí vás s celým procesem od plánování, přes zpracování plánu až po obsah, schvalování a aktualizace.

Obsah článku:

Havarijní plánování

Havarijní plánování je ucelený soubor preventivních opatření s cílem připravit kraj, okres, obec či jinou oblast, ale také podnikatelský subjekt, na havárii nebo jinou mimořádnou událost včetně živelné katastrofy, jako jsou záplavy a požáry.

Havarijní plánování se vytváří podle předem stanovených scénářů, které podrobně popisují, jak odvrátit dopad mimořádné události nebo alespoň zmírnit její následky. Zahrnuje také postupy, jak provádět záchranné a likvidační práce.

Cíle havarijního plánování

Havarijní plány

Na základě havarijního plánování pak vznikají havarijní plány. Ty představují soupis všech stanovených postupů a doporučení, které jsou písemně zkompletovány do jedné ucelené dokumentace - havarijního plánu. Takový havarijní plán má pak určit, jakým způsobem se mají provádět záchranné a likvidační práce při mimořádné události bez vyhlášení krizového stavu.

Druhy havarijních plánů

Havarijní plány se rozdělují do dvou základních kategorií podle toho, zda se jedná o objekt nebo území. Objektové havarijní plány se pak rozdělují na další čtyři kategorie a havarijní plány územní na další dvě.

Havarijní plány objektové

Jak už název napovídá, havarijní plány objektové řeší mimořádné události v konkrétním objektu, např. hala, sklad nebezpečných látek, výrobní a průmyslová provozovna apod. Protože je objektový havarijní plán určen pro zajištění havarijní připravenosti v objektu provozovatele, je samotné zpracování plánu právě na něm. Havarijní plány objektové obsahují:

Havarijní plány územní

Také územní havarijní plány mají své kategorie a náležitosti. Jejich cílem je zajistit bezpečnost a ochranu obyvatelstva, životního prostředí, zvířat a majetku. Tyto plány jsou přílohou tzv. krizového plánu kraje. Havarijní plány územní se rozdělují na:

Mohlo by vás zajímat, že havarijní plány kraje i vnější havarijní plány zpracovává vždy HSZ daného kraje.

Povinnost zpracování havarijního plánu

Povinnost zpracovat nebo zajistit zpracování havarijního plánu mají všechny fyzické a právnické osoby, které:

Závadné, zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky

Závadné látky představují všechny látky, které mohou znečistit vodu a vodní toky a ohrozit tak uživatelé vody na jejich zdraví či životě. Obecně se jedná např. o chemikálie, hnůň, močůvku a jiná organická hnojiva živočišného původu. Zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky, které představují velké nebezpečí pro vodu a vodní toky, jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. Jedná se například o:

Prioritní nebezpečné látky

Prioritní nebezpečné látky v oblasti vodní politiky jsou uvedeny v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Jedná se například o:

Zacházíte-li se závadnými látkami ve větším množství dle výše uvedené legislativy, je vaší povinností:

Zacházíte-li se nebezpečnými látkami dle výše uvedené legislativy, je vaší povinností:

Tyto povinnosti mají nejčastěji zemědělské subjekty a firmy provozující živočišnou a rostlinnou výrobu.

Obsah havarijní plánu

Náležitosti na obsah havarijního plánu jsou velmi rozsáhlé. Doporučujeme ho proto provádět za dohledu nebo konzultace zkušeného odborníka. Všechny náležitosti jsou podrobně popsány v § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Schvalování a aktualizace plánu

Zpracování havarijního plánu hodnotí a schvaluje správce povodí a poté místní příslušný vodoprávní úřad. Je-li schválen, musí s ním být řádně seznámeni - proškoleni všichni zaměstnanci firmy.

Havarijní plán je nutné pravidelně aktualizovat. Dojde-li na jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit bezpečnost nebo samotnou použitelnost plánu, musí být tyto údaje aktualizovány, a to nejpozději do 30 dnů od změny. Tyto aktualizace je nutné znovu odeslat k odsouhlasení vodoprávnímu úřadu.

Havarijní plánování a havarijní plány. Druhy, povinnosti, obsah a schvalování
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu