Novinky Zpět

Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

7. 6. 2016
Zpět

Všechny právnické a podnikající fyzické osoby, ale také ministerstva a jiné státní orgány, mají dle zákona zabezpečit plnění povinností na úseku požární ochrany. Rozsah jejich povinností je odlišný v návaznosti na kategorii provozované činnosti, o které zde bude řeč. Jednou z nejdůležitějších povinností, kterou mají všichni zmiňovaní, je zajistit začlenění své podnikatelské činnosti do požárního nebezpečí podle míry nebezpečí, a to do jedné ze tří kategorií. Tyto kategorie obsahují kritéria a další požadavky, na jejichž základě se vyhodnocuje, jak dané nebezpečí posoudit a začlenit.

Zákon nařizující členění

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí nařizuje § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Vysvětlivky některých termínů

Nahodilé požární zatížení

Nahodilé požární zatížení je výpočet, do kterého se započítává hmotnost a výhřevnost hořlavých látek, které se za běžných podmínek jejich užívání nachází v požárním úseku. Jedná se například o předměty vyskytující se v daném zařízení - obytné vybavení, nábytek, knihy, koberce, obaly, izolace, náplně, skladované hořlavé látky a další hořlavé zařizovací předměty. Naopak se do nahodilého zatížení nezapočítávají pevně zabudované stavební hmoty a konstrukce. Výpočet nahodilého požárního zatížení se vypočítává dle druhu provozu a na základě tabulkových hodnot.

Požární úsek

Požární úsek je prostor stavebního objektu, který je ohraničený či oddělený od ostatních částí daného objektu nebo od jiných sousedních objektů pomocí požárně dělících konstrukcí nebo také požárně bezpečnostních zařízení. Zároveň je požární úsek základní jednotkou při posuzování požární bezpečnosti stavebních objektů.

Kategorie požárního nebezpečí

Podle míry požárního nebezpečí se činnosti člení do následujících třech kategorií:

Pojďme si jednotlivé kategorie požárního nebezpečí trochu rozebrat, abyste později pochopili, jak a podle jakých kritérií se provádí posuzování a začleňování pravě vaší činnosti.

Důležité: posuzování se provádí sestupně, tedy tak, že se analýza provádí od nejhorší varianty, tedy od činnosti s vysokým požárním nebezpečím k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Pokud posouzení vaší činnosti nebude vykazovat signály, které by vedly ke začlenění do těchto dvou kategorií, pak teprve se lze zabývat kategorií činnosti bez požárního nebezpečí.

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Tip: Kompletní výčet těchto činností s vysokým požárním nebezpečím naleznete v § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Tip: Kompletní výčet těchto činností se zvýšeným požárním nebezpečím naleznete v § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Činnosti, které jsou klasifikovány bez zvýšeného požárního nebezpečí jsou ty, které nejsou uvedeny v předchozích dvou kategoriích, tedy v činnosti s vysokým požárním nebezpečím a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Jak tedy probíhá posouzení a začlenění?

Začlenění do kategorie požárního nebezpečí probíhá na základě posouzení všech výše uvedených kritérií činností. Jedná se o velmi odborný proces, při kterém požární technik zhodnotí velkou řadu faktorů, na jejichž základě následně přiřadí vaši firmu do jedné ze tří příslušných kategorií. Tuto zkutečnost je pak nutné zanést do dokumentace požární ochrany.

Toto začlenění vyžaduje patřičnou odbornou znalost požadavků a právních předpisů týkajících se požární ochrany a vyžaduje velmi pečlivou analýzu stavu všech činností s přihlédnutím na celkový charakter firmy. Nelze se domnívat, že ho lze udělat “horkou jehlou”, protože se na něj vážou i další povinnosti týkající se požární ochrany.

V případě, že se začleněním do kategorie požárního nebezpečí nemáte žádné zkušenosti, požádejte specialistu na požární ochranu o jeho provedení. S těmito úkoly vám rádi pomůžeme i my. Podívejte se na naše služby zpracování dokumentace BOZP a PO nebo nás rovnou kontaktujte.

Další povinnosti po začlenění do kategorie požárního nebezpečí

Neměli byste také zapomenout na to, že v návaznosti na začlenění do kategorie požárního nebezpečí se na vás vztahují další povinnosti v oblasti požární ochrany, a to:

V níže uvedené tabulce si můžete zkontrolovat, o jaké činnosti se konkrétně jedná.

Kategorie Požární prohlídka Dokumentace PO Školení PO
Vysoké nebezpečí 4x ročně Ano, jako u ZPN + PPN Ano + PPH
Zvýšené nebezpečí 2x ročně Ano, včetně OZ PO Ano + PPH
Bez nebezpečí 1x ročně Ano, jen zjednodušená Ano, základní

PPH – preventivní požární hlídka
ZPN – zvýšené požární nebezpečí
OZ PO – organizace zabezpečení PO
PPN – posouzení požárního nebezpečí

CRDR s.r.o.

Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu