Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Model švýcarského sýra: příběh revoluce v BOZP

24. 11. 2023
Zpět

Pronikněte do světa BOZP s fascinujícím modelem, který přináší nové perspektivy a řešení pro prevenci pracovních nehod. Tento článek vás zavede do světa metaforických plátků sýra, reprezentujících různé vrstvy preventivně ochranných opatření, a odhalí, jak se slabiny v systému mohou propojit a vést k nečekaným událostem. Podíváme se také na reálné aplikace modelu v různých odvětvích, jeho kritiku a možnosti vylepšení, ale také jeho neocenitelnou roli v budování bezpečnějšího pracovního prostředí pro budoucnost.

Obsah článku:

Co je "Model švýcarského sýra"?

V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) je důležité nejen identifikovat rizika, ale také chápat, jak mohou interagovat různé faktory, které vedou k pracovním nehodám nebo zdravotním problémům. Právě zde se uplatňuje fascinující a přitom jednoduchá metafora známá jako "Model švýcarského sýra". Tento model, původně vytvořený v kontextu letecké bezpečnosti psychologem Jamesem Reasonem, se stal klíčovým nástrojem pro pochopení a prevenci chyb v mnoha oblastech, včetně BOZP.

Model švýcarského sýra představuje organizační systémy a bezpečnostní protokoly jako sérii plátků švýcarského sýra, kde každý plátek reprezentuje jinou vrstvu ochrany nebo kontroly. Důležité jsou však díry, které se v těchto plátcích nacházejí. Tyto díry symbolizují slabiny nebo potenciální chyby v jednotlivých vrstvách bezpečnostního systému. Když se díry ve více vrstvách srovnají, mohou propustit cestu k nežádoucí události nebo nehodě. Tato vizualizace nabízí cenné porozumění tomu, jak se mohou různé chyby a slabiny systému propojit a vést k nečekaným a často závažným důsledkům.

Model švýcarského sýra

Autor ilustrace: BenAveling

Model švýcarského sýra v kontextu BOZP poskytuje průhled do složitosti bezpečnostních systémů a zdůrazňuje potřebu vícevrstvé ochrany. Tento přístup pomáhá identifikovat a řešit slabá místa ve stávajících bezpečnostních opatřeních a zabraňuje tak tomu, aby se malé chyby a přehlédnutí změnily v velké nehody nebo zdravotní problémy.

Historie a vývoj modelu švýcarského sýra

Model švýcarského sýra, jak ho známe dnes, má své kořeny v práci britského psychologa Jamese Reasona. Reason, zaměřující se na studium lidských chyb a jejich dopady na bezpečnostní systémy, poprvé představil tento model v 90. letech 20. století. Původně byl model navržen pro analýzu a zlepšení bezpečnosti v leteckém průmyslu, který je náročný na správné fungování složitých systémů a procesů a kde i malá chyba může mít fatální následky.

V tomto modelu Reason použil obraz plátků švýcarského sýra k ilustraci, jak různé vrstvy bezpečnostních opatření – ať už jde o technologická řešení, procedury, lidské faktory nebo organizační kulturu – mohou obsahovat slabiny, které se podobají dírám v sýru. Klíčovým bodem je, že ačkoliv každá vrstva představuje bariéru proti chybám a poruchám, žádná z nich není bezchybná. Reason zdůrazňoval, že je třeba počítat s tím, že se díry v různých vrstvách mohou nečekaně zarovnat a vytvořit tak trajektorii, která umožní vznik nehody nebo nežádoucí události.

Postupem času se model švýcarského sýra rozšířil i do jiných oblastí, kde je důraz na bezpečnost a prevenci chyb klíčový. V oblasti BOZP se tento model stal užitečným nástrojem pro analyzování a předcházení pracovním nehodám a incidentům. Poukazuje na to, že efektivní strategie bezpečnosti nespočívá pouze v eliminaci jednotlivých chyb, ale ve vytváření systémů, které jsou odolné proti chybám na mnoha úrovních.

Model švýcarského sýra tedy přináší nový pohled na to, jak přistupovat k bezpečnosti práce – nejen jako k soustavě izolovaných opatření, ale jako k dynamickému systému, kde je důležitá synergická spolupráce všech složek. Tento přístup je dnes široce uznáván a aplikován v mnoha odvětvích, od zdravotnictví přes průmyslovou výrobu až po energetiku, kde pomáhá identifikovat a minimalizovat rizika spojená s lidským faktorem i systémovými nedostatky.

Základní principy modelu švýcarského sýra

Model švýcarského sýra, jak jej definoval James Reason, je založen na několika klíčových principech, které objasňují, jak mohou různé faktory přispět ke vzniku nežádoucích událostí nebo nehod v pracovním prostředí. Základem tohoto modelu jsou metaforické "plátky sýra", kde každý plátek představuje jednu vrstvu ochrany nebo bezpečnostního mechanismu v organizaci.

Metafora plátků sýra a děr

Každý plátek sýra symbolizuje bezpečnostní bariéru - mohou to být fyzické ochranné prvky, procedury, lidské zdroje, nebo organizační politiky. Důležité jsou však díry v plátcích, které reprezentují slabiny nebo potenciální chyby ve vrstvách. Tyto díry nejsou statické, ale mění se časem a v reakci na různé vlivy, což znamená, že i bezpečnostní rizika jsou dynamická a vyvíjející se.

Aktivní a latentní selhání

Model rozlišuje mezi dvěma typy selhání:

 1. Aktivní selhání jsou přímé chyby nebo pochybení, které mají okamžitý vliv, například chyba obsluhy stroje.
 2. Na druhé straně, latentní selhání se týkají skrytých problémů, které existují v systému dlouhodobě, ale mohou se projevit až v kombinaci s jinými faktory. Příkladem může být nedostatečně navržený pracovní proces nebo nedostatečná školení BOZP.

Důraz na vícevrstvé obranné mechanismy

Jádrem modelu švýcarského sýra je pochopení, že žádná jednotlivá vrstva bezpečnosti není dokonalá a všechny mohou obsahovat potenciální slabiny. Efektivní bezpečnostní systém proto vyžaduje vícevrstvý přístup, kde slabiny jedné vrstvy jsou kompenzovány silnými stránkami dalších. Tento princip podporuje vytváření robustních a odolných systémů, které jsou schopné čelit řadě potenciálních bezpečnostních rizik a chyb.

Model švýcarského sýra tak poskytuje užitečný rámec pro analýzu a zlepšování bezpečnostních systémů v organizacích. Pomocí této metafory mohou vedoucí pracovníci a bezpečnostní specialisté lépe identifikovat a řešit slabá místa ve svých systémech, a tím přispět k prevenci pracovních nehod a zlepšení celkové bezpečnosti na pracovišti.

Model švýcarského sýra v praxi - kritika a výzvy

Aplikace modelu švýcarského sýra v reálných situacích BOZP demonstruje jeho univerzální použitelnost a hodnotu v různých odvětvích a prostředích. Tento model se stal základním nástrojem pro analýzu bezpečnostních incidentů a vytváření efektivních preventivních strategií. Příklady jeho využití se nacházejí v mnoha oblastech, od průmyslové výroby, přes zdravotnictví, až po energetiku a stavebnictví.

V průmyslové výrobě, například, může model švýcarského sýra pomoci identifikovat rizika spojená s lidským faktorem, jako jsou chyby v obsluze strojů, nebo nedostatky v bezpečnostních protokolech. Ve zdravotnictví může být model použit k analýze a prevenci chyb v lékařském ošetřování, například při nesprávném podávání léků nebo v komunikaci mezi zdravotnickým personálem.

Model také nachází uplatnění v procesu návrhu bezpečnostních opatření. Například, v oblasti stavebnictví může model pomoci identifikovat potenciální rizika spojená s výstavbou a údržbou staveb a nabídnout vícevrstvé bezpečnostní řešení, která pokrývají široké spektrum možných problémů.

Přestože model švýcarského sýra je široce uznáván a používán, má také svá omezení. Jedním z hlavních kritických bodů je, že model může být příliš zjednodušující a nemusí plně zohledňovat složitost některých systémů a interakcí mezi nimi. Navíc, model se může příliš soustředit na identifikaci a opravu jednotlivých chyb, aniž by řešil základní systémové problémy nebo organizační kulturu, která může tyto chyby podporovat.

Dalším bodem kritiky je, že model může vést k mylnému přesvědčení, že vytvořením dostatečného počtu bezpečnostních vrstev je možné dosáhnout "bezchybného" systému. To může vést k falešnému pocitu bezpečí a ignorování potřeby neustálého hodnocení a aktualizace bezpečnostních opatření.

V souvislosti s těmito kritikami se objevují výzvy pro další vývoj a doplnění modelu. Je důležité, aby model byl upraven tak, aby lépe zohledňoval složitost a vzájemnou propojenost různých faktorů, které mohou přispívat k bezpečnostním rizikům. K tomu patří například zahrnutí faktorů jako je organizační kultura, sociální vlivy a psychologické aspekty práce.

Další vývoj modelu by měl také zahrnovat silnější důraz na proaktivní přístupy k řízení rizik, které se zaměřují na predikci a předcházení incidentům, namísto pouhé reakce na již vzniklé problémy. To zahrnuje vývoj a implementaci sofistikovanějších analytických nástrojů a metod, které umožní hlubší porozumění a lepší predikci potenciálních chyb a jejich interakcí. Jedním z takových příkladů je implementace umělé inteligence do BOZP.

Navzdory těmto omezením a kritikám je model švýcarského sýra cenným nástrojem, který umožňuje organizacím lépe pochopit a řešit bezpečnostní výzvy. Jeho využití v praxi může výrazně přispět k zlepšení bezpečnostních standardů a kultury, což je nezbytné pro efektivní BOZP. Je však důležité jej neustále vyvíjet a adaptovat, aby lépe reflektoval realitu pracovních prostředí a dynamiku bezpečnostních výzev současnosti.

Význam modelu pro současnou a budoucí bezpečnost práce

Model švýcarského sýra má významný dopad na současné přístupy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Jeho přínos spočívá především v poskytování komplexního a intuitivního rámce pro analýzu a prevenci rizik a nehod v různých pracovních prostředích. Model pomáhá organizacím identifikovat nejen jednotlivé chyby, ale také vzájemnou propojenost a dynamiku různých bezpečnostních aspektů. Tím umožňuje lepší pochopení, jak jednotlivé faktory spolupůsobí a vedou k potenciálním incidentům.

V současné době se model švýcarského sýra používá jako základ pro vývoj vícevrstvých bezpečnostních systémů, které se snaží adresovat rizika na více úrovních - od fyzických ochranných opatření až po organizační politiky a procedury. Model také podporuje kulturu neustálého učení a zlepšování, která je nezbytná pro efektivní BOZP v rychle se měnícím pracovním prostředí.

Pokud jde o budoucí vývoj modelu, lze očekávat jeho další adaptaci a integraci s novými technologiemi a metodologiemi. Jedním z možných směrů vývoje je větší využití datové analytiky a umělé inteligence pro předpovídání (predikci) a identifikaci rizik. Tím by se mohl model posunout od reaktivního přístupu k aktivnímu předvídání a prevenci potenciálních problémů.

Další možný vývojový směr spočívá v integraci modelu švýcarského sýra s holistickými přístupy k BOZP, které zahrnují širší sociální, psychologické a organizační faktory. Tím by se model mohl stát ještě užitečnějším nástrojem pro podporu zdravé a bezpečné pracovní kultury.

V kontextu globalizace a rostoucí komplexnosti pracovních prostředí bude model švýcarského sýra i nadále klíčovým nástrojem pro BOZP, který pomůže organizacím po celém světě efektivně řešit bezpečnostní výzvy a chránit zdraví a životy pracovníků.

Revoluce v BOZP: Příběh modelu švýcarského sýra
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

 • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
 • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
 • kontrola povinných školení zaměstnanců
 • kontrola poskytování OOPP
 • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
 • dokumentace a evidence pracovních úrazů
 • kontrola bezpečnostního značení
 • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
 • správnost provádění revizí
 • další body dle provozu