Novinky Zpět

Kontrolní kniha BOZP. Povinnosti, použití a obsah

14. 5. 2018
Zpět

Kontrolní kniha BOZP je dílčí dokument komplexní dokumentace BOZP. Používá se pro záznamy plnění povinností, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zapisují se do ní zejména informace o kontrolách BOZP a PO, které byly na pracovišti provedeny. Kdo má jaké povinnosti, co konkrétně se do knihy zapisuje a jaké má mít náležitosti?

Povinnost vedení knihy BOZP

Povinnosti týkající se vedení a aktualizace kontrolní knihy BOZP se vztahují na všechny zaměstnavatele. Ti jsou povinni provádět pravidelné prověrky BOZP dle § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. O prověrce BOZP je potřeba udělat písemný zápis. K tomu slouží právě kontrolní kniha BOZP.

Vedoucí zaměstnanec, který je ve firmě odpovědný za bezpečnost práce, případně jiná osoba pověřená touto odpovědností, je povinna dělat do knihy BOZP pravidelné zápisy o kontrolách bezpečnosti práce a výsledcích kontrol. Pracovník BOZP kontroluje, zda jsou dodržovány bezpečnostní pokyny, prevenci rizik, používání a nakládání s OOPP, pracovní a technologické postupy, kontroly bezpečnostního značení a bezpečnostních prvků, revize spotřebičů a další činnosti související s bezpečností práce. Nezapomeňte, že do kontrolní knihy BOZP je nutné dělat zápisy v pravidelných intervalech, a to i když nedošlo k žádné mimořádné události nebo pracovnímu úrazu.

Do knihy BOZP je nutné zapisovat také informace o provedeném školení BOZP - jak vstupní školení, tak opakující se. Školený zaměstnanec je pak povinen potvrdit svým vlastnoručním podpisem, že školení o bezpečnosti práce rozuměl a že ho absolvoval podle předložené osnovy. Pro tento účel je možné použít také záznam o školení BOZP.

„Kontrolní knihu BOZP můžete vést také v elektronické podobě.
Náš BOZP-SYSTEM to umožňuje.“

Další případy použití knihy BOZP

Všechny stroje musí být minimálně 1x za 12 kalendářních měsíců prokazatelně kontrolovány, a to v rozsahu dle § 3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., pokud tedy jiný platný právní předpis, případně technická norma, nestanoví kratší lhůtu. V případě, že dojde na zjištění bezpečnostních či technických nedostatků, musí být tyto nedostatky bezodkladně odstraněny. Za tuto skutečnost odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém jsou tyto stroje provozovány. Při plnění této povinnosti spolupracuje vedoucí pracovník s bezpečnostním technikem a veškeré informace zapisuje do kontrolní knihy BOZP.

V souladu s ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních, musí být pro každé elektrické zařízení stanovena osoba, která za něj bude odpovědná. Odpovědná osoba musí mít elektrotechnické vzdělání s vyšší kvalifikací, případně musí být prokazatelně poučena dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Odpovědná osoba musí provádět o pracích na elektrickém zařízení záznamy do knihy BOZP, například kontroly, revize a další.

Kniha BOZP se používá také pro kontroly stavu BOZP a PO a pro pravidelnou roční prověrku BOZP. Zaznamenávají se do ní závady a neshody zjištěné při těchto kontrolách, ale také realizovaná a navržená preventivní opatření, jejichž cílem je odstranit tyto závady. Kontroly BOZP musí být prováděny bezpečnostním technikem tak, aby byly pravdivé. Účelem je ověření plnění zákonných povinností a ostatních požadavků včetně vnitrofiremních předpisů na zajištění BOZP, které vydala sama organizace.

Výsledek kontroly pracoviště z hlediska bezpečnosti práce je mimo zjištěných závad také stanovení preventivních opatření, a to včetně závazného termínu nápravy. To vše se dokumentuje do kontrolní knihy BOZP. Prostřednictvým následných kontrol se pak ověřuje, jak účinná byla navržená opatření. Záznam z kontroly BOZP a PO je nutné archivovat a to po dobu minimálně 5 let.

Co musí obsahovat kontrolní kniha BOZP?

Kontrolní kniha BOZP musí obsahovat níže uvedené informace:

Kontrolní kniha BOZP. Povinnosti, použití a obsah
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu