Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Klíč k BOZP? Registr rizik. Naučte se, jak s ním pracovat

28. 1. 2022
Zpět

K tomu, abyste zkrotili rizika a nebezpečné situace na vašem pracovišti, potřebujete klíč k BOZP a tím je registr rizik. V tomto článku vás naučíme, jak s ním pracovat. Prozradíme vám jednoduchou a přitom velmi spolehlivou metodu, jak identifikovat rizika, vyhodnotit jejich závažnost a nastavit bezpečnostní opatření. Pojďme na to!

Obsah článku:

Co je registr rizik?

Registr rizik je stěžejní nástroj pro řízení bezpečnostních rizik na pracovišti. Používá se k identifikaci potenciálních nebezpečí, vyhodnocení závažnosti rizik a výslednému stanovení opatření. Lze ho použít v oblasti BOZP, ale také v dalších odvětvích, jako je kybernetická a informační bezpečnost. Používá se mimojiné také ke splnění regulačních požadavků.

„Registr rizik je klíč, který otevírá dveře k bezpečnosti práci.“

Představte si registr rizik jako dokument, do kterého se zapisují informace o konkrétních rizikových faktorech na daném pracovišti, jejich povaze, závažnosti, pravděpodobnosti, následků až po celkové zhodnocení, na jehož základě se pak vytváří seznam opatření, která mají rizika zkrotit - eliminovat nebo alespoň minimalizovat.

Mohlo by vás zajímat: Proč pravidelně aktualizovat registr rizik?

Co je posouzení rizik?

Posouzení, nebo také hodnocení rizik, je disciplína, jejíž cílem je zvládat potenciální rizika na pracovišti. Zahrnuje několik dílčích fází a je možné ho provádět různými metodami. Asi nejpoužívanějším způsobem je vytvoření třípilířového registru rizik v kombinaci se základní pětibodovou metodou.

Třípilířový registr rizik zahrnuje:

 1. Identifikace nebezpečí
 2. Vyhodnocení závažnosti
 3. Bezpečnostní opatření

Jak vytvořit registr rizik?

Registr rizik použijete pro jejich posouzení na pracovišti. Představte si registr rizik jako tabulku s informacemi o pracovišti. Tyto informace se týkají identifikace nebezpečí, vyhodnocení závažnosti a nastavení bezpečnostních opatření.

1. Identifikujte nebezpečí

Identifikace nebezpečí je součástí procesu používaného k vyhodnocení, zda nějaká konkrétní situace, předmět, věc apod. může mít na pracovišti potenciál způsobit škodu, pracovní úraz nebo jinou mimořádnou událost. Cílem identifikace nebezpečí je najít a zaznamenat možná rizika, která se mohou na pracovišti vyskytovat.

Jak tedy konkrétně najít nebezpečí na pracovišti? Profesionál, který se zabývá bezpečností práce a má zkušenosti, mnohá rizika v daném provozu zná. Nikdy však nezná všechny, protože na pracovišti mohou být technologie a stroje, se kterými se ještě nesetkal. Takže i on musí hodně přemýšlet, zkoumat, sledovat a ptát se lidí z provozu. Podobně byste měli postupovat i vy.

Položte si následující otázky:

Jaké druhy nebezpečí existují?

Jak poznám, co je nebezpečí?

Dalším způsobem, jak identifikovat potenciální nebezpečí na vašem pracovišti, je položit si následující otázky. Berte však na vědomí, že toto jsou pouze příklady. Můžete najít celou řadu dalších dotazů nebo situací, které mohou představovat nebezpečí.

S jakými materiály nebo situacemi přicházím do styku?

Jaké materiály nebo zařízení by mě mohly zasáhnout?

Na jaké předměty nebo zařízení bych mohl narazit, nebo ve kterých zařízeních by mohla uvíznout část mého těla?

Z čeho bych mohl spadnout?

O co bych mohl zakopnout nebo uklouznout?

Jak bych se mohl přetěžovat?

Na jaké další situace bych mohl narazit?

Kde najdu další informace o potenciálních nebezpečích?

Někdy je dobré prozkoumat další možnosti nebezpečí. Stejně tak doporučujeme se zamyslet nad tím, kolik škody může toto nebezpečí způsobit. Mezi zdroje dalších informací o nebezpečích patří:

Identifikaci nebezpečí lze provést v různých fázích

Abyste se ujistili, že byla odhalena opravdu všechna nebezpečí na pracovišti:

2. Vyhodnoťte závažnost

Nyní, když máte identifikovaná rizika, musíte zjistit, do jaké míry jsou nebezpečná. Cílem je zjistit pravděpodobnost poškození lidského zdraví a celkovou závažnost rizika. Tyto informace zjistíte podle níže uvedeného klíče.

Vyhodnocení závažnosti rizika má čtyři kategorie. Vaším úkolem je každému riziku udělit číselné hodnocení (známku od 1 do 5), přičemž platí úměra jako ve škole, tzn. čím vyšší číslo, tím větší nebezpečí.

Pravděpodobnost ohrožení (P)

nahodilá 1
nepravděpodobná 2
pravděpodobná 3
velmi pravděpodobná 4
trvalá 5

Následek ohrožení (N)

poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1
absenční úraz (s pracovní neschopností) 2
vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3
těžký úraz a úraz s trvalými následky 4
smrtelný úraz 5

Názor hodnotitelů (H)

zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1
malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2
větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 3
velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4
více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 5

Výpočet celkového hodnocení míry rizika

Jakmile máte u každého zjištěného rizika přidělenou číselnou hodnotu závažnosti nebezpečí, musíte vypočítat celkové hodnocení míry rizika (R). To se provádí tak, že vynásobíte všechny tři známky z výše uvedených kategorií, tzn. (P) x (N) x (H). Výsledný součin těchto hodnot je ukazatel míry závažnosti rizika (R).

Vzorec pro výpočet celkového hodnocení míry rizika je tedy: (P) x (N) x (H) = (R).

Výsledná hodnota (R) orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení úrovně rizika a prioritu bezpečnostních opatření. Závažnost je pak vyjádřena číselnou hodnotou od 1 do 100, přičemž je rozdělena do pěti rizikových kategorií (I. až V.).

R větší než 100 = velmi vysoké a nepřijatelné riziko. Je bezpodmínečně nutné zastavit činnost a stanovit taková opatření, která povedou ke snížení rizika. I
R 51 až 100 = nežádoucí riziko a bezprostřední bezpečnostní opatření, která povedou ke snížení rizika. II
R 11 až 50 = mírné riziko, přičemž je nutné udělat nápravné opatření dle platné právní úpravy, uplatnitelných jiných požadavků včetně technických norem a dokumentace BOZP. III
R 4 až 10 = akceptovatelné (přijatelné) riziko, při kterém je nutné zvýšit pozornost (plnit platnou právní úpravu, uplatnitelné jiné požadavky a dokumentaci BOZP). IV
R 1 až 3 = bezvýznamné riziko, které je možné přijmout, přičemž není předmětem dokumentu Registru rizik a opatření. V

3. Nastavte bezpečnostní opatření

Opatření mají za cíl eliminovat (úplně odstranit) nebo alespoň minimalizovat (co nejvíce potlačit - zmírnit) rizika. To je možné provést hned několika způsoby, např.:

Možností bezpečnostních opatření je celá řada. Vždy záleží na konkrétním riziku a místních specifických podmínkách pracoviště (technologie, procesy, postupy). Aby se dala opatření pro snížení nebo odstranění rizika úspěšně implementovat do provozu, je nutné vytvořit důkladný plán. Ten by měl obsahovat registr rizik, jehož cílem je detailně popsat veškerá rizika včetně adekvátních opatření a konkrétních postupů. Co má takový registr obsahovat a jak by měla být popsána jednotlivá bezpečnostní opatření vám ukážeme v následujících odstavcích.

Praktické příklady hodnocení rizik v registru rizik

Abyste si udělali představu, jak přesně vypadá identifikace nebezpečí, jak vyhodnotit závažnost rizika a jaká bezpečnostní opatření přijmout, připravili jsme pro vás praktickou tabulku z registru rizik.

Vybrali jsme tři konkrétní případové studie - každou z jiného odvětví. Je třeba vzít na vědomí, že se jedná pouze o jednu ukázku u každého pracoviště. Ucelený registr rizik může obsahovat desítky až stovky podobných záznamů.

Laboratoř výzkumného ústavu

Identifikace nebezpečí:

V laboratoři dochází k práci s rozpouštědly, které jsou náchylné k tvorbě peroxidů. Hrozí tak nebezpečí výbuchu a požáru, působení par, rozstřik kapalin a možnosti popálení těla. K tvorbě peroxidů při delším styku s atmosférickým kyslíkem dochází zejména u těchto rozpouštědel: dialkylétery, dioxan, furan, tetrahydrofuran, cellosolvy, glykolétery, 2-propanol a nenasycené uhlovodíky.

Vyhodnocení závažnosti rizika:

Pravděpodobnost ohrožení (P) 3 - pravděpodobná
Následek ohrožení (N) 2 - absenční úraz s pracovní neschopností
Názor hodnotitelů (H) 3 - větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
Celkové hodnocení míry rizika (R) 3 x 2 x 3 = 18 (III. kategorie) - mírné riziko, přičemž je nutné udělat nápravné opatření dle platné právní úpravy, uplatnitelných jiných požadavků včetně technických norem a dokumentace BOZP

Bezpečnostní opatření:

Šicí dílna a výrobna oblečení

Identifikace nebezpečí:

V šicí dílně se používají šicí stroje a jednotky. Za různých okolností zde hrozí prošití prstů.

Vyhodnocení závažnosti rizika:

Pravděpodobnost ohrožení (P) 2 - nepravděpodobná
Následek ohrožení (N) 2 - absenční úraz s pracovní neschopností
Názor hodnotitelů (H) 1 - zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Celkové hodnocení míry rizika (R) 2 x 2 x 1 = 4 (IV. kategorie) - akceptovatelné (přijatelné) riziko, ale je nutné zvýšit pozornost (plnit platnou právní úpravu, uplatnitelné jiné požadavky a dokumentaci BOZP)

Bezpečnostní opatření:

Veterinární nemocnice

Identifikace nebezpečí:

Ve veterinární nemocnici hrozí biologické riziko. Lékař, sestra a pacient – poškození zdraví způsobené biologickými činiteli: patogenní mikroorganismy a nepatogenní mikroorganismy, přenos pomocí kapénkové infekce nebo krevní cestou.

Vyhodnocení závažnosti rizika:

Pravděpodobnost ohrožení (P) 3 - pravděpodobná
Následek ohrožení (N) 3 - vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
Názor hodnotitelů (H) 3 - větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
Celkové hodnocení míry rizika (R) 3 x 3 x 3 = 27 (III. kategorie) - mírné riziko, přičemž je nutné udělat nápravné opatření dle platné právní úpravy, uplatnitelných jiných požadavků včetně technických norem a dokumentace BOZP

Bezpečnostní opatření:

Klíč k BOZP? Registr rizik. Naučte se, jak s ním pracovat
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

 • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
 • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
 • kontrola povinných školení zaměstnanců
 • kontrola poskytování OOPP
 • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
 • dokumentace a evidence pracovních úrazů
 • kontrola bezpečnostního značení
 • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
 • správnost provádění revizí
 • další body dle provozu