Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Kontrola rizik a nebezpečí na pracovišti v souvislosti s BOZP

28. 11. 2021
Zpět

Tento článek je určený zejména pro osoby, které jsou ve firmách a organizacích zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Zabývá se otázkami, které jsou zaměřené na kontrolu rizik a nebezpečí na pracovišti. Dozvíte se v něm např., co je kontrola rizik, jaké jsou způsoby a příklady kontrol a celou řadu dalších informací týkající se důležitosti, monitoringu a revize kontrolních mechanismů.

Obsah článku:

Co je kontrola rizik?

Program kontroly rizik se skládá ze všech kroků nezbytných k ochraně zaměstnanců před expozicí jakéhokoliv potenciálního nebezpečí, dále pak ze školení BOZP a postupů požadovaných pro sledování expozice zaměstnanců a jejich zdraví nebezpečím, jako jsou např. chemikálie, nebezpečné materiály a látky, nebo jiných typů nebezpečí, jako je např. hluk a vibrace. Program kontroly rizik na pracovišti by měl nastínit, jaké metody se používají ke kontrole expozice a jak budou tyto kontroly monitorovány z hlediska účinnosti.

Jaké jsou druhy kontrol rizik?

Výběr vhodného systému kontroly rizik není vždy snadný. Často se takový výběr dělá na základě provedení posouzení rizik za účelem vyhodnocení a stanovení priorit nebezpečí. Kromě toho je třeba vyhledat jak běžné, tak jakékoliv potenciální či neobvyklé situace. Každý program by měl být navržen individuálně tak, aby vyhovoval potřebám jednotlivého pracoviště dle jeho dispozic a specifikací. Žádné dva programy proto nemohou být zcela totožné.

Výběr vhodného způsobu kontroly rizik může zahrnovat:

Například v případě nebezpečí hluku mohou dočasná opatření zahrnovat používání OOPP, konkrétně prostředků pro ochranu sluchu. Dlouhodobé trvalé opatření mohou zahrnovat např. technické metody k odstranění nebo izolaci zdroje hluku.

Kde se používají kontroly rizik?

Mechanismy pro kontrolu rizik jsou obvykle umístěny:

Proč zavádět kontroly rizik na pracovišti?

Některá rizika a jejich kontroly mohou být stanoveny ve vnitřních firemních předpisech. Zaměstnavatel má v každém případě vždy povinnost náležité péče a je odpovědný za přijetí všech přiměřených opatření tak, aby se předešlo zraněním nebo nehodám na pracovišti.

V situacích, kdy neexistuje jasný způsob kontroly nebezpečí nebo pokud legislativa nestanoví limit či směrnici, měli byste požádat odborníky z oblasti BOZP o poradenství, co je nejlepší způsob ideálně přímo z praxe či dané situace.

Pamatujte si, že právní limit nebo směrnice (např. limit expozice) by nikdy neměly být považovány za hranici mezi bezpečím a nebezpečím. Nejlepším přístupem je vždy udržovat expozice nebo riziko nebezpečí na co nejnižší úrovni.

Jaké jsou hlavní způsoby kontroly rizik?

Mezi hlavní způsoby kontroly rizik či nebezpečí patří zejména:

Co znamená eliminace a substituce rizik?

Eliminace rizik je proces odstranění nebezpečí z pracoviště. Je to nejúčinnější způsob kontroly rizik, protože nebezpečí již neexistuje. Je to preferovaný způsob kontroly nebezpečí a měl by být používán, kdykoliv je to možné.

Substituce rizik je nahrazení, záměna či výměna za něco jiného, jednoduššího, efektivnějšího či bezpečnějšího. K substituci dochází, když se místo nějaké chemické látky použije látka bezpečná nebo alespoň méně nebezpečná. Substituce je někdy seskupena s eliminací, protože ve skutečnosti nejdříve odstraňujete nebezpečnou látku nebo riziko. Cílem je samozřejmě vybrat novou chemickou látku, která je méně nebezpečná než ta původní.

Pamatujte si, že se musíte nejdříve ujistit, že náhradní chemikálie nebo látka nezpůsobuje žádné škodlivé účinky. Musíte také kontrolovat a monitorovat expozice, abyste se ujistili, že náhradní chemikálie nebo látka jsou pod limity..

Další typ substituce zahrnuje použití stejné chemikálie, ale její použití je v jiné formě. Například suchý prášek může představovat významné nebezpečí při vdechnutí, ale pokud lze tento materiál použít např. ve formě pelet nebo krystalů, docílíte toho, že ve vzduchu bude méně prachu, což zmenší expozici.

Při nahrazování buďte velmi opatrní, aby se jedno riziko jen nevyměnilo za jiné. Než se rozhodnete nahradit chemikálii či látku za jinou, zvažte všechny důsledky a potenciální rizika nového materiálu.

Jaké jsou příklady technických kontrol?

Technické kontroly jsou metody, jejichž cílem je minimalizovat nebezpečí. Pokud jsou kontroly navrženy, používány a udržovány správným způsobem, mohou se stát velmi spolehlivým kontrolním faktorem expozice pracovníků. Základní typy představují:

Kontrola procesu

Kontrola procesu zahrnuje změnu způsobu, jakým se činnost nebo proces provádí, aby se snížilo riziko. Monitorování by mělo být prováděno před a po implementaci změny, aby se zajistilo, že změny skutečně fungují a snižují nebo úplně odstraňují nebezpečí.

Změny procesu mohou představovat např.:

Uzavření a izolace

Tyto metody mají za cíl udržet chemikálii uvnitř prostoru a pracovníka mimo ně, nebo naopak. Oddělení prostoru s chemickou látkou od člověka velmi efektivně snižuje riziko. Uzavřené zařízení je utěsněno od okolí a obvykle se otevírá pouze za účelem čištění nebo údržby.

Mezi další příklady patří tzv. rukavicové boxy, kde je chemikálie ve větraném a uzavřeném prostoru a zaměstnanec pracuje s materiálem pomocí vestavěných rukavic - např. boxy na abrazivní tryskání nebo zařízení na dálkové ovládání. Při otevírání krytu za účelem údržby je třeba dávat pozor, protože pokud nebudou přijata odpovídající opatření, může dojít k expozici. Samotný kryt musí být dobře udržován, aby se zabránilo úniku chemikálií.

Izolace udržuje nebezpečný proces daleko od pracovníka. Běžnými izolačními technikami je vytvoření kabiny bez kontaminantů nebo hluku buď kolem zařízení nebo kolem pracovních stanic zaměstnanců.

Větrání

Větrání je způsob kontroly, který strategicky přidává a odebírá vzduch v pracovním prostředí. Pokud je ventilace správně navržena, může odstranit nebo významně naředit znečištěný vzduch. Lokální odsávání je velmi přizpůsobivé téměř všem chemikáliím a provozům. Odstraňuje nečistoty u zdroje, takže se nemůže rozptýlit do pracovního prostoru a obecně využívá nižší výfukové rychlosti než klasické větrání, které obvykle vyměňuje vzduch v celé místnosti.

Místní odsávací ventilace je účinným prostředkem kontroly nebezpečných expozic, ale měla by být použita pouze v případě, když jiné metody, jako je eliminace nebo substituce, nejsou možné.

Systém místního odsávání se skládá z těchto základních částí:

Návrh ventilačního systému je velmi důležitý a musí odpovídat konkrétnímu procesu a používané chemii nebo kontaminaci. Je třeba vyhledat odbornou pomoc. Je to velmi účinné kontrolní opatření, ale pouze pokud je navrženo, testováno a udržováno správně.

Jaké jsou příklady administrativních kontrol?

Administrativní kontroly omezují expozici pracovníků tím, že se naplánuje kratší pracovní doba v kontaminovaných oblastech, nebo že se zavedou úplně jiná pravidla. Tato kontrolní opatření mají mnohá omezení, protože nebezpečí samotné není ve skutečnosti odstraněno ani sníženo. Administrativní kontroly nejsou obecně upřednostňovány, protože může být obtížné je zavést a udržovat a nejsou spolehlivým způsobem, jak snížit expozici. V případě potřeby metody administrativní kontroly zahrnují:

Pracovní postupy

Pracovní postupy představují též formu administrativních kontrol. Na většině pracovišť, i když jsou přítomny dobře navržené a dobře udržované technické kontroly, jsou bezpečné pracovní postupy velmi důležité. Některé prvky bezpečných pracovních postupů zahrnují:

Vzdělávání, školení a odborná příprava

Vzdělávání a školení zaměstnanců o tom, jak vykonávat svou práci bezpečně, pomáhá minimalizovat riziko expozice a je kritickým prvkem každého kompletního programu BOZP. Školení musí zahrnovat nejen to, jak vykonávat práci bezpečně, ale také to, jak zajistit, aby pracovníci rozuměli nebezpečím a rizikům své práce. Musí jim také poskytnout informace o tom, jak chránit sebe a své spolupracovníky.

Pravidelný úklid a kvalitní údržba

Pravidelný úklid a kvalitní údržba je nezbytná, aby se zabránilo hromadění nebezpečných nebo toxických materiálů (např. usazování prachu nebo nečistot na površích) nebo nebezpečných pracovních podmínek.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce v oblasti úklidových služeb. Rizika BOZP a prevence

Havarijní připravenost a plánování

Být připraven na mimořádné události znamená zajistit, aby bylo dostupné potřebné vybavení včetně nutných zásob a že všichni zaměstnanci vědí, co dělat, když se stane něco neplánovaného či mimořádného, ​​jako je např. únik plynu, rozlití nebezpečné chemikálie, požár, pracovní úraz nebo havárie. Tyto postupy by měly být stanoveny předem a všichni zaměstnanci by měli být s těmito pokyny řádně seznámeni a to včetně pravidelných školení a testů, které prověří jejich dovednosti a reakce na mimořádné události.

Mohlo by vás zajímat: Havarijní plánování a havarijní plány. Druhy, povinnosti, obsah a schvalování

Správné postupy osobní hygieny

Osobní hygiena je dalším účinným způsobem, jak snížit množství nebezpečného materiálu absorbovaného, ​​požitého nebo vdechnutého pracovníkem. Jsou zvláště účinné, pokud se kontaminanty mohou hromadit na kůži, oděvu nebo vlasech.

Postupy osobní hygieny zahrnují např.:

Co je dobré vědět o osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP) jako metodě kontroly nebezpečí?

Osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP) zahrnují např. ochranný oděv (rukavice, obuv, zástěry apod.), prostředky pro ochranu očí (brýle, obličejové štíty apod.) nebo třeba respirátory.

OOPP by nikdy neměly být jedinou metodou používanou ke snížení expozice s výjimkou velmi specifických okolností. Důvodem je fakt, že tyto prostředky mohou selhat - tzn. přestat chránit pracovníka, a to velmi rychle bez jakéhokoliv varování. K takovému průlomu může neočekávaně dojít zejména u rukavic, oděvů a respirátorů.

Mohlo by vás zajímat: OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

Proč je důležité monitorovat a revidovat program a metody kontroly rizik?

Je důležité monitorovat nebezpečí i metody kontroly, abyste se ujistili, že vše funguje tak, jak má a že vystavení nebezpečí je opravdu sníženo nebo zcela eliminováno.

Některé kontrolní nástroje mohou představovat fyzickou kontrolu, testování, hodnocení expozice, pozorování, sledování zranění a nemocí, zprávy a výstupy o vyšetřování nehod či incidentů, zpětnou vazbu zaměstnanců, hodnocení zdraví při práci a další metody.

Při monitoringu byste si měli vždy položit následující otázky:

Revize identifikuje oblasti, které mohou vyžadovat další vylepšení nebo upřesnění. Je důležité vědět, zda jsou všechna rizika na pracovišti opravdu identifikována, posouzena a náležitě kontrolována. Komunikace o nebezpečích a o tom, jak je kontrolovat, musí probíhat tak, aby o nich věděli všichni zaměstnanci, kterých se to týká.

Kontrola rizik a nebezpečí na pracovišti v souvislosti s BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu