Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Jak se dělá požární evakuační plán. Obsah, strategie a ověřování

9. 1. 2020
Zpět

V případě požáru je nejdůležitější rychlá a bezpečná evakuace všech osob v budově. Oheň a kouř se rychle šíří a pokud není zaveden plán evakuace, lidé uvnitř budovy by v ní mohli zůstat uvězněni. Proto je odpovědná osoba (zaměstnavatel, majitel, manažer, pronajímatel nebo nájemce podniku či jiných nebytových prostor), povinna zajistit účinný evakuační plán pro případ požáru. V tomto článku se dozvíte, jak se takový plán sestavuje a co by měl všechno obsahovat.

Povinnosti odpovědné osoby

Zajistit pokyny pro případnou evakuaci osob, tedy evakuační plán, je povinností odpovědné osoby, kterou je nejčastěji zaměstnavatel. Samotné zpracování požárního evakuačního plánu však může provádět pouze odborně způsobilá osoba (OZO) - požární technik. Tzn., že pokud odpovědná osoba (zaměstnavatel) není OZO, musí si najmout externistu, případně takového člověka zaměstnat.

Mohlo by vás zajímat: Technik BOZP a PO. Kdo je bezpečnostní technik a kdo požární technik? Rozdíly, náplň práce a kvalifikace.

Jako odpovědná osoba musíte tedy zajistit opatření pro případ mimořádné požární situace - zajistit zpracování požárního evakuačního plánu. Při zpracování je nutné vzít v úvahu různé faktory týkající se pracoviště a lidí, kteří na něm pracují. Prvním a zcela zásadním krokem pro zpracování plánu je posouzení rizika požáru v provozovně. Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a rizik se dočtete v těchto článcích:

Velmi laicky lze říct, že je potřeba sledovat pracoviště, identifikovat rizika, určit, kdo může být poškozen a jak, zavádět nová bezpečnostní opatření na základě vašich zjištění a pravidelně je kontrolovat a také aktualizovat. Jakmile vyhodnotíte požární bezpečnost prostorů, můžete začít uvažovat o tom, co musíte zahrnout do svého evakuačního plánu.

Provozy, které musí mít zpracovaný požární evakuační plán

V § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce se píše, že zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Z toho lze odvodit, že zaměstnavatel by měl mít zpracovaný plán pro případ evakuace, což většinou splní tím, že zpracuje požární evakuační plán. Ten však nemusí zpracovávat každý zaměstnavatel, ale pouze provozy, které jsou zařazeny do kategorie:

Legislativa: § 33 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Mohlo by vás zajímat: Stupně požárního nebezpečí

Složité podmínky pro zásah stanovuje § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Jedná se zejména o:

I přesto, že nejsou všichni zaměstnavatelé povinni zpracovat požární evakuační plán, doporučujeme to všem, a to zejména s ohledem na výše uvedený § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb.

Požární evakuační plán musí být zpracován také v případě, že tak stanoví dokumentace PO, která byla zpracována na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, respektive stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

Mohlo by vás zajímat: Rozdíl mezi evakuačním plánem a požárním evakuačním plánem

Co byste měli zahrnout do požárního evakuačního plánu?

Při přípravě požárního evakuačního plánu byste měli zpracovat následující opatření:

Váš evakuační plán musí prokázat, že máte:

Jaká je nejlepší strategie evakuace požáru?

Volba správné strategie evakuace je závislá na velikosti a povaze prostor a na počtu lidí, které je nutné přesunout na bezpečné místo. Vždy je důležité myslet na to, že oheň se šíří neuvěřitelně rychle, nekontrolovaně a erraticky - přemisťuje se z místa svého vzniku. Je proto zcela klíčové jednat rychle. Úniková cesta, která se zdála před pár minutami bezpečná, se může stát náhle zcela neprůchodnou. Abyste zvolili tu nejlepší strategii úniku, musíte mít perfektně zpracovaný požární evakuační plán a seznámit s ním všechny své zaměstnance pomocí školení požární ochrany.

Věděli jste, že jednou z povinností členů preventivní požární hlídky je prověřit únikovou cestu ještě před tím, než na ni zavedou evakuované? Pokud např. zjistí, že je horká klika od dveří nebo že se schodiště plní kouřem, musí odvést evakuované zaměstnance na jinou bezpečnou trasu. Stejně tak je jejich povinností zajistit, aby se nikdo nepokoušel použít únikovou cestu, která není bezpečná.

Typy evakuační strategie při požáru

1. Simultánní evakuace
2. Vertikální a horizontální fázovaná evakuace
3. Tichý evakuační poplach
4. Dočasné přemístění

1. Simultánní evakuace

Simultánní evakuace je evakuační proces, který je vhodný pro většinu prostor a objektů, zejména ty, které nejsou příliš velké a nemají mnoho podlaží. Zahrnuje každého, kdo opouští budovu, v reakci na varovný signál vydaný v okamžiku, kdy byl objeven požár, a to klidným a uspořádaným procházením únikovými cestami směrem do bezpečí.

2. Vertikální a horizontální fázovaná evakuace

Vertikální fázová evakuace je vhodná ve větších budovách, které jsou složitější z hlediska dispozice a mají více pater. Umožňuje těm, kteří jsou v bezprostředním ohrožení a nachází se v patře, kde je oheň, evakuovat se jako první, přičemž následují ti, kteří jsou v patrech nad ohněm a teprve potom ti, kteří jsou v patře pod ohněm. Evakuace je tedy zahájena nejdříve v oblasti, která je nejblíže ohni.

Pokud je vyžadována strategie vertikální fázové evakuace, požární výstražné systémy by měly umět vydávat dva zřetelně odlišné signály (výstražný a evakuační) nebo informovat pomocí hlasové zprávy.

V prostorech, jako jsou nemocnice a pečovatelské domy, kde jsou k dispozici ohnivzdorné prostory nebo kde lze pokračovat v léčbě až do vyřešení požáru, může být vyžadována horizontální fázová evakuace.

Jak vertikální, tak horizontální evakuace vyžadují čas a jsou riskantní, takže mohou být vyžadována další protipožární opatření, jako jsou např. poplašné systémy, protipožární kontrolní body, oddělené prostory (jen v některých oblastech využívající požárně odolnou konstrukci) nebo kde je to vhodné, také sprinklery.

3. Tichý evakuační poplach

V některých případech, například v kinech a divadlech, kde se vyskytuje mnoho lidí, není vhodné zařadit ze strategie obecný poplach pro okamžitou evakuaci. Je to hlavně kvůli množství přítomných lidí, kteří by mohli způsobit paniku, jež by mohla mít vážné následky, ale také kvůli tomu, aby měl personál čas uvést do praxe předem stanovené plány bezpečné evakuace. Přeplnění objektu může narušovat bezpečnou a účinnou evakuaci všech přítomných v areálu.

Za těchto okolností by měl být vyhlášen tzv. „tichý poplach“ určený pouze pro zaměstnance, kteří jsou, například pomocí osobních pagerů, diskrétních sirén nebo kódované fráze v systému místního rozhlasu, informováni o provedení postupné evakuace. Obecný poplach může být aktivován automaticky v případě, že v předem stanoveném čase nedošlo k tichému poplachu.

4. Dočasné přemístění

Mohou existovat zvláštní okolnosti, které vyžadují, aby obyvatelé budovy zůstali na místě a umožnili hasičům oheň uhasit. To platí zejména v nemocnicích nebo domovech s pečovatelskou službou, kde mohou být pacienti s pohybovým omezením. Pokud je to možné, může dojít k dočasnému přemístění, ale v případě pacientů, kteří jsou závislí na zdravotnických přístrojích a nemohou být přemístěni, by se muselo rozhodnout v závislosti na okolnostech, která možnost je nejlepší: zůstat nebo se přesunout. Vzhledem k tomu, jak je tato strategie riziková, měli byste ji plánovat, pouze pokud jste požádali o radu kompetentní osobu, hasičské a záchranářské složky.

Mohlo by vás zajímat: Druhy evakuace

Evakuace osob se zdravotním postižením

Bez ohledu na to, jakou strategii zvolíte, musíte vždy zvážit individuální potřeby těch, kteří jsou nejvíce zranitelní - invalidové, neslyšící nebo zrakově postižení. Také pro ně musíte vytvořit plán šitý na míru.

Co by měl obsahovat plán evakuace osob s postižením?

Určitě by měl zajistit, aby osoby s postižením dostaly pomoc od okamžiku, kdy se spustí požární poplach, až po konečnou evakuaci z budovy. Je třeba si uvědomit, že každý druh postižení má svá specifika a ty je nutné respektovat. Důraz by měl být kladen zejména na správnou komunikaci.

Požární evakuační plán pro osoby s postižením by měl pokrýt všechny aspekty nouzové evakuace, včetně jejich:

Nechte ty, kteří na vašem pracovišti mohou vyžadovat zvláštní podmínky pro evakuaci, vyplnit formulář pro vyhodnocení rizik evakuace. To vám umožní zajistit zvláštní opatření, která jsou vyžadována pro bezpečnou evakuaci osob se zdravotním postižením.

Ověření správnosti požárního evakuačního plánu

Pamatujte, že postup evakuace nelze považovat za spolehlivý, pokud jste nezjistili, že funguje v praxi. Proveďte proto požární cvičení, abyste se ujistili, že je efektivní a každý je plně obeznámen s tím, co má v případě nouze dělat. Jedině tak zaručíte, že jste plně připraveni na to nejhorší a že všichni jsou v bezpečí.

Nepřehlédněte: Cvičný požární poplach. Znáte svou povinnost a umíte jej správně vyhlásit?

Legislativa: Požární evakuační plán musí být dle § 33 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ověřen z hlediska úplnosti a správnosti, a to formou cvičného požárního poplachu. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v § 32 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Tato vyhláška říká, že:

Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Zásady evakuace při požáru

Při evakuaci osob je také velmi důležité dodržovat bezpečnostní zásady. Ty doporučujeme zahrnout do školení zaměstnanců. Více informací se dočtete v článku Zásady evakuace osob z budovy při požáru a jiné mimořádné události. Průvodce, jak postupovat

Mohlo by se vám hodit: Evakuační zavazadlo. Co má obsahovat a kdy ho budete potřebovat?

Jak se dělá požární evakuační plán. Obsah, strategie a ověřování
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu