Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

10 základních povinností pro dodržení požární ochrany bytových domů a SVJ

5. 9. 2017
Zpět

Jak je na tom vaše SVJ a požární ochrana? Máte vše v naprostém pořádku nebo snad pokulháváte? Nejste si 100% jistí? Zkontrolujte si raději, zda dodržujete požární předpisy a směrnice. Víte přeci, že jich není zrovna málo, a že požární ochrana je relativně hodně přísná a pokutovaná. Připravili jsme pro váš bytový dům 10 základních povinností, na které byste nikdy neměli zapomenout.

Povinnosti SVJ v požární ochraně

Společenství vlastníků jednotek, tzv. SVJ, je tvořeno právnickou osobou. Díky tomu má SVJ povinnosti zabezpečit požární ochranu v souladu se zákonem České národní rady o požární ochraně č. 133/1985.

1. Zařaďte provozované činnosti SVJ do kategorie požárního nebezpečí
2. Provádějte preventivní požární kontroly
3. Označte dům bezpečnostními značkami
4. Zpracujte a umístě v domě požární poplachové směrnice/důležitá telefonní čísla (není provozována činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)
5. Udržujte v domě volné únikové cesty a únikové východy
6. Zpracujte dokumentaci požární ochrany *)
7. Pravidelně kontrolujte provozu schopnost věcných prostředků požární ochrany - hasicí přístroje
8. Pravidelně kontrolujte provozu schopnost požárně-bezpečnostních zařízení - požární dveře,atd.
9. Zpracujte požární řád *)
10. Udržujte volné přístupy k hasicím přístrojům a požárním hydrantům, včetně jejich udržování v pohotovosti

*) platí pro objekty, kde je provozována činnost/i se zvýšeném či vysokém stupni požárního nebezpečí

1. Zařaďte SVJ do kategorie požárního nebezpečí

Povinnosti v oblasti požární ochrany se u právnických osob stanovují na základě zařazení do kategorie požárního nebezpečí. Dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je možné činnost právnické osoby, v našem případě SVJ, zařadit do tří níže uvedených kategorií:

Tip: Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

Zařazení bytového domu do kategorie dle požárního nebezpečí je tedy povinností Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je bezpodmínečně nutné provést detailní analýzu objektu a teprve potom zpracovat kompletní výčet povinností. Se zařazením do správné kategorie vám pomůže odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo technik požární ochrany. Výhodou je, že vám tato osoba bude pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a provádět pravidelné preventivní prohlídky objektu. Obrátit se v této záležitosti můžete samozřejmě i na náš BOZP a PO servis.

Je tedy zcela logické, že čím větší je požární nebezpečí, tím více povinností bude SVJ mít. Povinností z hlediska požární ochrany má SVJ celou řadu a nelze je jakýmkoliv způsobem šablonovat, vzorovat nebo paušalizovat. Vždy se jedná o individuální činnost, protože každý objekt nebo činnost má jiný charakter a může souviset s dalšími okolnostmi.

2. Provádějte preventivní požární kontroly

Nezapomeňte na povinné preventivní požární prohlídky, které nařizuje § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Ty se provádí v objektech a zařízeních následovně:

Jak je vidět, preventivní požární prohlídkou musí pravidelně procházet i objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí. To je právě častá chyba některých zejména malých SVJ, které se domnívají, že se jich tato povinnost netýká. Pravdou ale je, že se požární prohlídky se týkají všech objektů a domů včetně těch nejmenších, které se mohou zdát nerizikové.

3. Označte dům bezpečnostními značkami

Velmi důležitou povinností pro SVJ v oblasti požární ochrany jsou bezpečnostní značky. Jedná se o příkazy, zákazy a pokyny týkající se požární ochrany nebo například pokyny k evakuaci osob a zvířat.

Zapomenout byste neměli ani na bezpečnostní značky tam, kde se vyskytují prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, OOPP, plachty, žebříky, generátory, ventilátory a další) a požární zařízení (požární vodovody, hydranty, odvody kouře, kouřové alarmy apod.).

Druhy bezpečnostních značek

Bezpečnostními značkami se zabývá Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Dále pak § 3 odst. 2 a § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Mnoho povinností mají Společenství vlastníků jednotek také v únikových cestách, což se vztahuje právě k bezpečnostním značkám. V bytových domech by proto měly být označeny:

4. Udržujte v domě průchozí únikové cesty

Velmi častý problém, který lze spatřit ve většině bytových domů, zejména těch starších. Majitelé nebo nájemci bytových jednotek umisťují totiž do veřejných prostor (chodby), kde se nachází únikové cesty pro případ požáru, předměty, které mohou bránit nebo komplikovat práci při zákroku hasičů. Nejčastěji umisťují na chodby skříně, botníky, věšáky, květináče a jiné předměty, které tam nemají co dělat.

Tuto povinnost nařizuje § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, kde je uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat:

Pokud se tedy ve vašem obytném domě nacházejí na únikových cestách nějaké předměty, které by mohly bránit evakuaci osob nebo ztížit práci hasičů a záchranářů, představuje to z hlediska požární ochrany zvýšené bezpečnostní riziko. Neprodleně a bezodkladně toto riziko odstraňte. Pokud ale váš technik požární ochrany provádí pravidelné preventivní požární prohlídky, měl by vás na takovou zkutečnost upozornit a vyzvat vás k nápravě.

5. Zpracujte požární poplachové směrnice

Zpracování požárních poplachových směrnic se týká jen domů, které spadají do druhé nebo třetí kategorie požárního nebezpečí. PPS, jak se také požárním poplachovým směrnicím říká, je dokument, který vymezuje činnost osob v případě, že vypukne požár.

Požární poplachové směrnice definují, jak postupovat v případě požáru, jakým způsobem a kam ho ohlásit, ale také, jak vyhlásit požární poplach. Směrnice musí být vždy jednoduchá, pochopitelná, dobře viditelná a pro všechny trvale přístupná.

Přečtěte si také: Požární poplachové směrnice. Co musí obsahovat, jak se zveřejňují, kdo je zpracovává a schvaluje?

Neměli bychom také zapomenout alespoň zmínit požární evakuační plán, který s požární poplachovou směrnicí velmi úzce souvisí. Více informací se dozvíte v článku Požární evakuační plán. K čemu slouží, kdo má jaké povinnosti a co musí obsahovat?

6. Zpracujte dokumentaci požární ochrany

Povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany má dle právních předpisů každý podnikatelský subjekt, jehož činnost je začleněna do druhé nebo třetí kategorie požárního nebezpečí, tedy do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Je tedy logické, že pokud je váš bytový dům nebo SVJ začleněno do kategorie první, tedy bez zvýšeného požárního nebezpečí, nemusí dokumentaci PO zpracovávat ani řešit další související povinnosti, jako je například její pravidelná aktualizace.

Důležité je také vědět, že pokud má SVJ povinnost dokumentaci PO zpracovat, musí k této odborné činnosti pověřit technika požární ochrany nebo odborně způsobilou osobu v oblasti požární ochrany.

Mohlo by vás zajímat: Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů?

7. Pravidelně revidujte hasicí přístroje

Hasicí přístroje patří mezi prostředky požární ochrany a jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při prvotním zásahu proti požáru. Velmi často dokážou předejít velkým škodám, ale musí být funkční a dobře zvolené.

Povinností všech Společenství vlastníků jednotek je zajistit jejich logické a efektivní rozmístění, určit, jaké druhy budou v daném objektu použity a jaký bude jejich celkový počet. Nesmíme zapomínat ale také na jejich pravidelné revize, které jsou stanoveny zákonem na minimálně 1x ročně.

V případě, že k obytnému domu neexistuje žádná projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení nebo dokumentace požární ochrany, ve které má být jasně stanoven počet a druh hasicích přístrojů včetně způsobu vybavení objektu dalšími požárně bezpečnostními zařízeními, je bezpodmínečně nutné, aby se SVJ řídilo § 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, kde je použití a množství hasicích přístrojů konkretizováno.

8. Pravidelně revidujte požární dveře

Pokud jsou v bytovém domě speciální požární dveře, má SVJ povinnost provádět pravidelné revize, které jsou zákonem stanoveny na minimálně 1x ročně, stejně, jako tomu je u hasicích přístrojů. Požární dveře jsou totiž klasifikovány jako požárně bezpečnostní zařízení.

Na ochranné požární dveře narazíte spíš v novějších stavbách. Většinou se používají na únikových cestách, ale někdy je používají také lidé do svých bytů.

9. Zpracujte požární řád

Zpracování požárního řádu se týká pouze těch bytových domů, které spadají do druhé nebo třetí kategorie požárního nebezpečí, což u SVJ není nic výjimečného. Požární řád je základním dokumentem požární ochrany u provozoven nebo objektů se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Více informací se můžete dočíst v našem terminologickém slovníku pojmů v článku Požární řád.

10. Udržujte požární hydranty v pohotovosti

Pokud má váš obytný dům vnitřní požární vodovod (požární nástěnný hydrant), neměli byste zapomínat na jeho pravidelnou revizi, kterou je povinné provádět minimálně 1x ročně. Revize ale není vše.

Velmi důležité je také udržovat požární hydranty v perfektním stavu a pohotovostním režimu. Tuto povinnost upravuje § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, kde se mimo jiné píše, že právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna obstarat a zabezpečit požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení s přihlédnutím na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

Požární hydrant by měl být tedy vždy natlakovaný a měly by být přítomny všechny související komponenty, jako jsou hadice, proudnice apod. Hydrant by měl být zkrátka vždy okamžitě přístupný a použitelný. Nemělo by se nikdy stát, že nebude možné ho jednoduše a bez nářadí otevřít a okamžitě použít. Taková chyba může stát i několik lidských životů.

10 základních povinností pro dodržení požární ochrany bytových domů a SVJ
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu